KERK EN ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Duivendrecht en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Duivendrecht.

ANBI KERK

Algemene Gegevens Protestantse Gemeente:

Protestantse Gemeente te Duivendrecht, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht
email: scriba@pknduivendrecht.nl
website: www.pknduivendrecht.nl
RSIN (fiscaal nummer) 003763559

Organisatiestructuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan een moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, en een aantal door de kerkenraad in te stellen werkgroepen. Voor zover een werkgroep niet ambtelijk vertegenwoordigd is, kan een lid van een werkgroep als adviseur aan de kerkenraad worden toegevoegd. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant zo mogelijk ten minste twee ouderlingen, die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen. In het hoofdstuk Organisatie kunt u lezen hoe de kerkenraad op dit moment is samengesteld.

Doelstelling/visie

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht wil een gastvrije en dienstvaardige gemeenschap zijn en zich hierin laten inspireren door de christelijke traditie, met ruimte voor andere inspiratiebronnen en opvattingen. Dit komt tot uiting door:

Met elkaar het geloof in God en Jezus Christus te beleven, de zorgen te delen en de dankbaarheid voor het leven te vieren.
Vanuit de ontmoeting en een kritische levenshouding te zoeken naar verdieping en verbreding van het spiritueel en maatschappelijk leven.
Pastorale zorg en inspiratie te geven op het gebied van levensvragen.
Directe of indirecte diaconale hulp te bieden aan mensen die hulpbehoevend zijn.

Beleidsplan
Op basis van de missie zijn een aantal hoofddoelen geformuleerd waarop in de komende planperiode het accent zal komen te liggen. De hoofddoelen zijn:

Een levendige, kritische en inspirerende kerkgemeenschap te zijn en blijven zowel naar elkaar toe als naar buiten toe.

De financiële positie waar mogelijk te verbeteren en te zoeken naar mogelijkheden om financiële middelen vastgelegd in het onroerend goed vrij te maken.

Een partnergemeente te zoeken om zo nodig in de toekomst mee samen te werken.

Om deze hoofddoelstellingen te bereiken zijn voor de verschillende werkgroepen afgeleide doelstellingen geformuleerd die, voor zover mogelijk, in relatie staan met de beschreven ontwikkelingen binnen de maatschappij en de kerk.

Voor het overige verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke kerk: Beleidsplan

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u in de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële gegevens

Hieronder vindt u een verkorte staat van baten en lasten van de plaatselijke kerk van de afgelopen jaren.