Diaconie en Anbi

De diaconale taken van de Protestantse Gemeente Duivendrecht zijn in handen gegeven van de werkgroep Diaconie. Deze werkgroep heeft primair een dienende functie, zowel binnen de geloofsgemeenschap als daarbuiten. De werkgroep ziet als haar hoofdtaak de noden van mensen te verlichten en de helpende hand te reiken waar dat nodig en mogelijk is. Maar ook wil zij aandacht geven aan de kwaliteit van het bestaan en met eenvoudige middelen bijdragen aan de invulling daarvan.

Er zijn binnen de werkgroep vijf verschillende taakvelden:
• de eredienst (Esther Nolte; diaken en voorzitter)
• de maatschappelijke betrekkingen (Lennart Bouman, secretaris)
• het pastoraat (Brigitte Schutte)
• het wijkwerk (Cobi Groeneveld)
• financiën (Mineke Ek)

Onder deze aandachtsvelden valt een groot aantal specifieke taken die hieronder in het kort worden beschreven.

 

EREDIENST

Het aandeel van de Diaconie aan de uitvoering van de eredienst beperkt zich tot het verzorgen van de bloemen voor de eredienst (zie hieronder) en de viering van het Heilig Avondmaal. Dit laatste is een taak voor de diaken voor de eredienst. In De Kleine Kerk wordt vijfmaal per jaar een avondmaalsdienst georganiseerd. Tijdens de eredienst assisteert een diaken de voorganger bij het delen van brood en wijn. Na de dienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid kaarten te ondertekenen die worden verstuurd naar gemeenteleden die niet in staat zijn de eredienst te bezoeken.

 

HULPVERLENING

Een van de hoofddoeleinden van de Diaconie is de zorg voor zieken en behoeftigen, dus in het algemeen voor personen die in sociale of materiële problemen zijn geraakt. Doorgaans betreft dit geld om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Dit kan om individuele personen gaan voor wie dan als regel door een hulpgevende instantie contact wordt gezocht met de werkgroep, maar meestal betreft dit bepaalde groepen in binnen- of buitenland, die in kommervolle, soms zelfs levensbedreigende omstandigheden verkeren.
Voor de individueel gerichte financiële hulp beschikt de werkgroep over een van de begroting afgezonderde post, het Individuele Noodfonds. Om voor toewijzing in aanmerking te komen moet aan een aantal strikte regels en voorwaarden worden voldaan. Deze zijn bij het secretariaat van de werkgroep Diaconie op te vragen. De hulp aan bedreigde groepen vindt wereldwijd plaats door donaties aan specifieke hulporganisaties, meestal stichtingen, die zich richten op een specifieke doelgroep in binnen- en buitenland. Jaarlijks wordt in het najaar een lijst opgesteld van de goede doelen die het jaar daarop zullen worden gesteund (zie ook hieronder bij ‘collectes’).
Een bijzondere situatie doet zich voor indien door natuur- of oorlogsgeweld grote groepen van mensen in directe nood komen te verkeren, Daartoe beschikt de werkgroep over het Rampenfonds. Het daarop vermelde bedrag is gereserveerd om snel een financiële bijdrage te kunnen leveren wanneer een dergelijke noodsituatie zich voordoet, op nationaal of wereldniveau.

 

COLLECTES

De diaconie is voor haar inkomsten nagenoeg voor 100% afhankelijk van de opbrengsten van de collectes. Vanaf zondag 6 maart 2022 kan er weer contant geld gegeven worden voor de collectedoeleinden. Er worden nog geen collectezakken doorgegeven, maar bij de uitgang zullen collecte zakken staan met aanduiding voor Diaconie en Kerk. U kunt daar contant geld of collectebonnen in deponeren.

Voor de collectes is van belang dat door de goede ervaringen met de girale geldinzameling is besloten deze vorm voor onbepaalde tijd te handhaven. Daarnaast keert de fysieke collecte weer terug, maar het einddoel van de verschillende hopelijk grote geldstromen is uiteraard hetzelfde. Hierboven vindt u bericht over de voorgenomen uitvoering van de fysieke collectes in de zondagsdiensten. Beide collectevormen blijven dus naast elkaar bestaan.

Uw gift maakt u over op de bankrekening van de Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht , nummer NL29 INGB 0000515956, met als vermelding “collectes”.

 Aan het selecteren van de collectedoeleinden en het informeren van de gemeente over deze doeleinden wordt door de werkgroep veel aandacht gegeven. De achtergrond van deze bestemmingen wordt tweemaandelijks beschreven in ‘De Kleine Kerk voor Allen’.
De uitvoering van de collectetaken vormt een onderdeel van het werk van de taakgroep voor de maatschappelijke betrekkingen.

 

ZONDAGSE BLOEMENGROET

Iedere zondag staan er tijdens de kerkdienst bloemen op de avondmaalstafel. Namens de gemeente worden deze bloemen na afloop van de kerkdienst door een gemeentelid gebracht naar iemand die zorg behoeft of iets te vieren heeft. In overleg met de werkgroep Pastoraat wordt de bestemming van de bloemen vastgesteld. Gemeenteleden kunnen echter ook een voordracht doen ten aanzien van de bestemming van de bloemen. Deze voordracht kunt u indienen bij mw. J. Schröder, 6992399.

 

INZAMELING VAN GEBRUIKTE BRILLEN, MOBIELE TELEFOONS, ANSICHTKAARTEN EN POSTZEGELS

Het is mogelijk overbodige brillen, mobiele telefoons, postzegels en kaarten in te leveren; de opbrengst komt ten goede aan de zending. In De Aanbouw staan dozen voor postzegels en telefoons, een mandje voor de brillen ( geen zonnebrillen) en een melkbus voor de kaarten. Voor informatie over de inzameling van deze items kunt u contact opnemen met mw. A. Bellaar-Post, 6993883.

 

PAAS- & KERSTGROET

Zowel met Pasen als met Kerst wordt aan alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder een groet namens de gemeente gestuurd in de vorm van een kaart

 

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de diaconie verzorgt de administratie van de werkgroep. Contact: Dhr. L.N. Bouman, 4160180, e-mail: diaconie@pknduivendrecht.nl

 

FINANCIËN

De diaconie vormt binnen de kerk een afzonderlijke beheers-eenheid met een eigen begroting en een eigen afrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. Hieronder valt ook het beheer van de gelden van de wereldwinkel.

ANBI 

De diaconie is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. 76402533.
Het RSIN nummer is 824127432.

Doelstelling

De diaconale taken van de Protestantse Gemeente Duivendrecht zijn in handen gegeven van de Werkgroep Diaconie. Deze werkgroep heeft primair een dienende functie, zowel binnen de geloofsgemeenschap als daarbuiten. De werkgroep ziet als haar hoofdtaak de noden van mensen te verlichten en de helpende hand te reiken waar dat nodig en mogelijk is. Maar ook wil zij aandacht geven aan de kwaliteit van het bestaan en met eenvoudige middelen bijdragen aan de invulling daarvan.

Beleidsplan 2021-2025 van de Werkgroep Diaconie van de Protestantse gemeente te Duivendrecht
De kerk wil, tegen de huidige individualisering van de samenleving in, blijven omzien naar elkaar vanuit haar diaconale overtuiging. De hoofdtaak van de werkgroep diaconie is mensen in nood de helpende hand te reiken en waar mogelijk met eenvoudige middelen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan.

De deeltaken van de werkgroep zijn onderverdeeld in 5 hoofdactiviteiten:
Ondersteuning van de eredienst, waaronder de zorg voor de avondmaalsdiensten, liturgische kleden, dankdagactie, kaarten, bijwonen vergaderingen werkgroep eredienst
Onderhouden van maatschappelijke betrekkingen, waaronder de keuze van collectedoeleinden, informatieverstrekking over de te steunen doelen, wereldwinkel
Ondersteuning van het pastoraat, waaronder de organisatie van de zondagse bloemengroet en deelname aan de werkgroep pastoraat.
Onderhouden van externe betrekkingen, waaronder het secretariaat
Beheer van de financiën, waaronder de betalingen, het opstellen van de begroting en de jaarrekening.

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep diaconie een aantal activiteiten opgezet die bijdragen aan sociale samenhang in de gemeente en het dorp. Voorbeelden hiervan zijn de paasgroetactie, de wenskaartenactie bij avondmaalvieringen, de fruitinzamelactie met dankdag, en deelname aan specifieke markten. Daarnaast wordt structureel aandacht besteed aan de collectedoelen door het schrijven van wervende artikelen hierover in het kerkblad.

Voor de diaconale activiteiten is de beleidsdoelstelling om de diaconale activiteiten zo veel mogelijk te handhaven op het huidige niveau.

Bestuurssamenstelling

De diaconale taken van de Protestantse Gemeente Duivendrecht zijn in handen gegeven van de Werkgroep Diaconie. Deze werkgroep bestaat uit tenminste drie leden en binnen de werkgroep zijn vijf taakvelden geformuleerd, die bij de verschillende werkgroepleden ondergebracht zijn. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in functie verkozen.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten

Voor een overzicht van de activiteiten verwijzen wij naar het hoofdstuk Diaconie op deze website.

Financiële gegevens

Hieronder vindt u een verkorte staat van baten en lasten van de diaconie van de afgelopen jaren.

Jaarrekening Diaconie 2022

Jaarrekening Diaconie 2021

Jaarrekening Diaconie 2020

Jaarrekening Diaconie 2019

Jaarrekening Diaconie 2018

Jaarrekening Diaconie 2017