Diaconie

De diaconale taken van de Protestantse Gemeente Duivendrecht zijn in handen gegeven van de werkgroep Diaconie. Deze werkgroep heeft primair een dienende functie, zowel binnen de geloofsgemeenschap als daarbuiten. De werkgroep ziet als haar hoofdtaak de noden van mensen te verlichten en de helpende hand te reiken waar dat nodig en mogelijk is. Maar ook wil zij aandacht geven aan de kwaliteit van het bestaan en met eenvoudige middelen bijdragen aan de invulling daarvan.

Er zijn binnen de werkgroep vijf verschillende taakvelden:
• de eredienst (Esther Nolte; diaken en voorzitter)
• de maatschappelijke betrekkingen (Lennart Bouman, secretaris)
• het pastoraat (Jeanet Schröder)
• het wijkwerk (Cobi Groeneveld)
• financiën (a.i. Peter van Leeuwen)

Onder deze aandachtsvelden valt een groot aantal specifieke taken die hieronder in het kort worden beschreven.

 

EREDIENST

Het aandeel van de Diaconie aan de uitvoering van de eredienst beperkt zich tot het verzorgen van de bloemen voor de eredienst (zie hieronder) en de viering van het Heilig Avondmaal. Dit laatste is een taak voor de diaken voor de eredienst. In De Kleine Kerk wordt vijfmaal per jaar een avondmaalsdienst georganiseerd. Tijdens de eredienst assisteert een diaken de voorganger bij het delen van brood en wijn. Na de dienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid kaarten te ondertekenen die worden verstuurd naar gemeenteleden die niet in staat zijn de eredienst te bezoeken.

 

HULPVERLENING

Een van de hoofddoeleinden van de Diaconie is de zorg voor zieken en behoeftigen, dus in het algemeen voor personen die in sociale of materiële problemen zijn geraakt. Doorgaans betreft dit geld om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Dit kan om individuele personen gaan voor wie dan als regel door een hulpgevende instantie contact wordt gezocht met de werkgroep, maar meestal betreft dit bepaalde groepen in binnen- of buitenland, die in kommervolle, soms zelfs levensbedreigende omstandigheden verkeren.
Voor de individueel gerichte financiële hulp beschikt de werkgroep over een van de begroting afgezonderde post, het Individuele Noodfonds. Om voor toewijzing in aanmerking te komen moet aan een aantal strikte regels en voorwaarden worden voldaan. Deze zijn bij het secretariaat van de werkgroep Diaconie op te vragen. De hulp aan bedreigde groepen vindt wereldwijd plaats door donaties aan specifieke hulporganisaties, meestal stichtingen, die zich richten op een specifieke doelgroep in binnen- en buitenland. Jaarlijks wordt in het najaar een lijst opgesteld van de goede doelen die het jaar daarop zullen worden gesteund (zie ook hieronder bij ‘collectes’).
Een bijzondere situatie doet zich voor indien door natuur- of oorlogsgeweld grote groepen van mensen in directe nood komen te verkeren, Daartoe beschikt de werkgroep over het Rampenfonds. Het daarop vermelde bedrag is gereserveerd om snel een financiële bijdrage te kunnen leveren wanneer een dergelijke noodsituatie zich voordoet, op nationaal of wereldniveau.

 

COLLECTES

De diaconie is voor haar inkomsten nagenoeg voor 100% afhankelijk van de opbrengsten van de collectes. Wekelijks vinden in de zondagse kerkdienst drie collectes plaats, twee tijdens de dienst en de deurcollecte na afloop. De eerste collecte tijdens de dienst, ‘de diaconale collecte’, en ongeveer de helft van de deurcollectes krijgen een diaconale bestemming. Aan het selecteren van de collectedoeleinden en het informeren van de gemeente over deze doeleinden wordt door de werkgroep veel aandacht gegeven. De achtergrond van deze bestemmingen wordt tweemaandelijks beschreven in ‘De Kleine Kerk voor Allen’.
De uitvoering van de collectetaken vormt een onderdeel van het werk van de taakgroep voor de maatschappelijke betrekkingen.

 

ZONDAGSE BLOEMENGROET

Iedere zondag staan er tijdens de kerkdienst bloemen op de avondmaalstafel. Namens de gemeente worden deze bloemen na afloop van de kerkdienst door een gemeentelid gebracht naar iemand die zorg behoeft of iets te vieren heeft. In overleg met de werkgroep Pastoraat wordt de bestemming van de bloemen vastgesteld. Gemeenteleden kunnen echter ook een voordracht doen ten aanzien van de bestemming van de bloemen. Deze voordracht kunt u indienen bij mw. J. Schröder, 6992399.

 

INZAMELING VAN GEBRUIKTE BRILLEN, MOBIELE TELEFOONS, ANSICHTKAARTEN EN POSTZEGELS

Het is mogelijk overbodige brillen, mobiele telefoons, postzegels en kaarten in te leveren; de opbrengst komt ten goede aan de zending. In De Aanbouw staan dozen voor postzegels en telefoons, een mandje voor de brillen ( geen zonnebrillen) en een melkbus voor de kaarten. Voor informatie over de inzameling van deze items kunt u contact opnemen met mw. A. Bellaar-Post, 6993883.

 

PAAS- & KERSTGROET

Zowel met Pasen als met Kerst wordt aan alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder een groet namens de gemeente gestuurd in de vorm van een kaart

 

FINANCIËN

De diaconie vormt binnen de kerk een afzonderlijke beheers-eenheid met een eigen begroting en een eigen afrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. Hieronder valt ook het beheer van de gelden van de wereldwinkel.

 

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de diaconie verzorgt de administratie van de werkgroep. Contact: Dhr. L.N. Bouman, 4160180, e-mail: diaconie@pknduivendrecht.nl

 

WERELDWINKEL

De Wereldwinkel vormt binnen de Diaconie een afzonderlijke eenheid die steunt op de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De winkel heeft als primair doel bekendheid te geven aan producten uit de derde wereld en deze met een kleine winst te verkopen. De artikelen worden alleen betrokken van leveranciers die garanderen dat bij de productie de door de Fair Trade-organisatie voorgeschreven regels als bijvoorbeeld, een redelijke prijs voor de producent, een verbod op kinderarbeid en ondersteuning van het lokale onderwijs in acht zijn genomen. Naast een keur van tropische voedingsmiddelen vindt u in onze winkelkast speelgoed voor kinderen van alle leeftijden en een interessante collectie kunstnijverheid en sieraden. In de maanden vóór Kerstmis worden kerstgroepen, kerstversieringen en kerstkaarten aangeboden.
De netto-opbrengst van de winkel gaat naar een jaarlijks door de leiding van de Wereldwinkel vast te stellen doel, doorgaans een kleinschalig werkende liefdadigheidsorganisatie. De Wereldwinkel is iedere zondag geopend van 11.15 tot 11.45 uur, in De Aanbouw achter de Kleine Kerk, en bij bijzondere gelegenheden.

Informatie over de producten van de Wereldwinkel zijn te verkrijgen bij:
– Mineke Ek, tel. 020 416 11 35; email: ekken@upcmail.nl
– Lennart Bouman, tel. 020 416 01 81; email: lnbouman@planet.nl