Organisatie

De verantwoordelijkheid voor het bestuur van de kerk ligt in handen van de kerkenraad. Verder bestaat er een zevental werkgroepen, die ieder praktische invulling geven aan een bepaald aspect binnen de kerk. Deze werkgroepen werken zo veel mogelijk zelfstandig, maar er vindt wel regelmatig overleg plaats met de kerkenraad en ook, indien nodig, met de andere werkgroepen. Op deze manier wordt het werk zoveel mogelijk verdeeld en hebben gemeenteleden de mogelijkheid zelf op (inter)actieve wijze hun steentje bij te dragen aan de organisatie en activiteiten van de kerk.

KERKENRAAD EN PREDIKANT

De kerkenraad komt maandelijks bijeen, met uitzonding van de zomermaanden.  De data van de vergaderingen vindt u hieronder.

Samenstelling van de Kleine Kerkenraad:
• Martijn Nolte, voorzitter
• Brigitte Schutte, scriba
• Wim Brouwer, predikant
• Gerie Bouman, ouderling / kerkrentmeester/ eredienst en vorming & toerusting
• Esther Nolte, diaken (voorzitter diaconie), en leiding kinderkerk

Als er in een werkgroep geen ambtsdragers zitten, kan deze een vertegenwoordiger afvaardigen naar de kerkenraad.

Ds. Wim Brouwer is parttime (50%) als predikant aan de gemeente verbonden, daarnaast werkt hij voor 50% in de Protestantse Gemeente Diemen. tel. 06 30 21 47 71
e-mail: predikant@pknduivendrecht.nl; 

VERGADERDATA VAN DE KERKENRAAD

02/03/2023: Kerkenraad
18/04/2023: Kerkenraad
01/06/2023: Kerkenraad
07/09/2023: Kerkenraad

Deze vergaderingen zijn van 20.15 tot circa 22.30 uur in de Aanbouw.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende werkgroepen, hun verantwoordelijkheden en de leden:

WERKGROEP EREDIENST

Preekvoorziening – vormgeving liturgie – planning en voorbereiding van diensten – voorbeden – kinderkerk.
Leden: Gerie Bouman (voorzitter), ds. Wim Brouwer, Piet Cleveringa, Charles Ek, Cobi Groeneveld en Esther Nolte.

WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Thema-avonden – culturele activiteiten – poëziegroep.
Leden: Gerie Bouman, Lennart Bouman, ds. Wim Brouwer, Piet Cleveringa, en Martijn Nolte.

WERKGROEP PASTORAAT

Ouderenpastoraat – jongerenpastoraat – ziekenpastoraat – doopbegeleiding – nieuw-ingekomenen – bloemengroet.
Leden: Brigitte Schutte (coördinator), ds. Wim Brouwer en Heleen van der Meulen.

WERKGROEP DIACONIE

Diaconale doeleinden – werelddiaconaat – wereldwinkel.
Leden: Esther Nolte (voorzitter), Lennart Bouman en Cobi Groeneveld.
Secretariaat: Esther Nolte, Haverstede 8, 1112 HT, Diemen;
tel. 020 600 08 36, e-mail: diakonie@pknduivendrecht.nl

WERKGROEP FINANCIËN EN BEHEER

Financieel beleid – beheer gebouwen – kosters – ledenadministratie.
Leden: Gerie Bouman-Passchier (ouderling-kerkrentmeester); Charles Ek (onderhoud gebouw); Brigitte Schutte, ledenadministratie; Peter van Leeuwen, verwarming en tuinonderhoud

WEBSITE

De kerk beschikt over een eigen website: www.pknduivendrecht.nl.
Hier vindt u alle informatie over de kerk, haar organisatie en activiteiten. Ook worden er regelmatig foto’s op geplaatst van bijzondere diensten of activiteiten en u kunt er telefoonnummers en e-mailadressen vinden van diverse kerkleden (zie hiervoor ook de sectie Contact achterin dit boekje).
Deze website wordt technisch ondersteund door Gert Jan Bouman; het tekstuele onderhoud wordt verzorgd door Gerie Bouman, bij wie u mededelingen, wijzigingen en aanvullingen kunt aanleveren via boumanad@planet.nl.

KERKBLAD: ‘DE KLEINE KERK VOOR ALLEN’

Dit kerkblad verschijnt tweemaandelijks. Kopij kan ingeleverd worden op uiterlijk de 20e van de even maanden.

Redactie: ds. Wim Brouwer, Waddenland 27, tel. 06 30 21 47 71
e-mail: whbrouwer@planet.nl

Piet Cleveringa, Clarissenhof 15, tel. 020 690 67 99
e-mail: p.cleveringa@kpnplanet.nl

Verspreiding: Gerie Bouman, tel. 06 502 51 802
e-mail: boumanad@planet.nl

KERKENZO

Kerkenzo is de informatiegids met de organisatie en activiteiten van De Kleine Kerk. Kerkenzo verschijnt eens per jaar in september.

Redactie: ds. Wim Brouwer en Piet Cleveringa.

VRIENDEN VAN DE KLEINE KERK

Om al onze activiteiten nog beter te kunnen organiseren, om het voortbestaan van de kerk te waarborgen en om de kerk nog meer in te zetten voor het welzijn van het dorp zijn wij op zoek naar vrienden: mensen die dit alles een warm hart toedragen, maar die geen lid zijn van de Protestantse Gemeente Duivendrecht. Door ‘Vriend van De Kleine Kerk’ te worden hebben ook zij een mogelijkheid een steentje bij te dragen. Vrienden ontvangen het blad ‘Indruk’, om op zo op de hoogte te blijven van alles wat er in en om de kerk gebeurt (zie hieronder). Uw bijdrage als gift is aftrekbaar van de belasting.

U kunt vriend worden van De Kleine Kerk door een gift over te maken op:
ING BANK rekeningnummer: IBAN: NL98 INGB 0000051.703
t.n.v. Protestantse Gemeente te Duivendrecht,
onder vermelding van ‘Vriend van de Kleine Kerk’.

INDRUK

Indruk is een blad voor de ‘Vrienden van De Kleine Kerk’. De aandacht voor de vernieuwing van het kerkblad heeft er toe geleid dat we er niet in geslaagd zijn Indruk in het afgelopen seizoen te laten verschijnen. We hopen echter in het komend seizoen met een ‘doorstart; te komen. Indruk is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van De Kleine Kerk in Duivendrecht, maar niet noodzakelijk lid zijn van deze kerk en door middel van een financiële gift De Kleine Kerk wel willen steunen. Het blad bevat achtergrondinformatie bij de thema-avonden, een interessant essay, een interview met een vrijwilliger uit de kerk en een verslag van een van de eerder gehouden thema-avonden. Door middel van Indruk hopen we daadwerkelijk een indruk te geven van wie we zijn en wat ons beweegt.

Redactie: ds. Wim Brouwer en Piet Cleveringa.