Diensten

Elke zondag om 10.00 uur wordt een dienst gehouden in het kerkgebouw, De Kleine Kerk, aan de Rijksstraatweg 129. Deze dienst wordt geleid door een liturg, samen met onze eigen predikant, ds. W. Brouwer, of met een gastpredikant. De dienst duurt ongeveer een uur.

Een overzicht van de kerkdiensten en de voorgangers in deze diensten vindt u in de agenda.

DIENSTEN MET GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Op 18 september (Startzondag)  is er na de dienst een kort programma, dat wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

MORGENGEBED

De diensten van 29 mei, 31 juli en 30 oktober zullen de vorm hebben van een morgengebed. Deze diensten zullen wat korter zijn dan de andere diensten en worden voorbereid door gemeenteleden, soms in samenwerking met de predikant.

ONTVANGST

Bij het betreden van het kerkgebouw wordt u welkom geheten door een van de leden van ons vrijwilligersteam. Zij geeft informatie over de dienst en wijst onbekende bezoekers op liedboeken, bijbels en de orde van dienst. Ook assisteert zij de diaken bij het collecteren.

CRECHE

Er zijn momenteel te weinig baby’s en peuters om regelmatig een crèche te houden. Het is echter wel mogelijk van kinderoppas gebruik te maken. U kunt daartoe contact opnemen met mw. E. Nolte, tel. 020-6000836.

KINDERKERK

Op een aantal zondagen is er voor kinderen van ca. 4 tot en met ca. 12 jaar de mogelijkheid een eigen programma te volgen tijdens een gedeelte van de dienst. De diensten worden in overleg met de kinderkerk gepland. Eventuele wijzigingen worden in het kerkblad aangekondigd.

Informatie en contactpersoon: mw. E. Nolte, tel. 020-6000836.

KOSTERS

Het kostersteam bestaat volledig uit vrijwilligers. Per maand heeft een van hen dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het luiden van de klok, voor de geluidsinstallatie en het openen en sluiten van de kerk. In het kerkblad kunt u lezen welke koster dienst heeft. Coördinator is dhr. P. Cleveringa, tel. 020-6906799.

ORGELSPEL

Voor de begeleiding van de zondagse kerkdiensten kunnen we een beroep doen op onze organisten: dhr. P. Germans en dhr. L. Hesselink. Daarnaast werken andere gastorganisten aan de diensten mee. Contactpersoon voor de organisten is mw. G. Bouman, tel. 020-4160181.

HEILIG AVONDMAAL

Het avondmaal wordt verzorgd door de diaken voor de eredienst. In De Kleine Kerk wordt vijfmaal per jaar een avondmaalsdienst georganiseerd. Tijdens de dienst assisteert een diaken de voorganger bij het delen van brood en wijn. Na de dienst in de kerk is er voor de aanwezigen gelegenheid kaarten te ondertekenen die worden verstuurd naar gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst te bezoeken.

COLLECTES

Vanaf zondag 6 maart 2022 kan er weer contant geld gegeven worden voor de collectedoeleinden. Er worden nog geen collectezakken doorgegeven, maar bij de uitgang zullen collecte zakken staan met aanduiding voor Diaconie en Kerk. U kunt daar contant geld of collectebonnen in deponeren.

Voor de collectes is van belang dat door de goede ervaringen met de girale geldinzameling is besloten deze vorm voor onbepaalde tijd te handhaven. Daarnaast keert de fysieke collecte weer terug, maar het einddoel van de verschillende hopelijk grote geldstromen is uiteraard hetzelfde. Hierboven vindt u bericht over de voorgenomen uitvoering van de fysieke collectes in de zondagsdiensten. Beide collectevormen blijven dus naast elkaar bestaan.

Uw gift maakt u over op de bankrekening van de Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht , nummer NL29 INGB 0000515956, met als vermelding “collectes”.

KOFFIE NA DE DIENST

Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in De Aanbouw.